การหาร้อยละของนักเรียนแต่ละเกรด


Click  ที่เซลล์ B12 พิมพ์สูตร    =(100/$B$11)*B11    แล้วกด Enter   

โปรดสังเกต   เราจะกำหนดตัวหารไว้ตายตัวนั่นคือ ตำแหน่งรวมนักเรียนทั้งหมดด้วยเครื่องหมาย $ หน้าเซลล์ ในที่นี้จะพิมพ์ได้ว่า  $B$11 (กำกับทั้งสดมภ์และแถว)   ส่วนตัวหารนั้น จะปล่อยให้เปลี่ยนค่าตามเซลล์ที่ได้รับ   ในการคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น ๆ ค่าของเซลล์ $B$11 จะคงที่ตลอด

 


Click  ที่เซลล์ B21 พิมพ์สูตร    =(100/$B$20)*B20    แล้วกด Enter   

โปรดสังเกต   เราจะกำหนดตัวหารไว้ตายตัวนั่นคือ ตำแหน่งรวมนักเรียนทั้งหมดด้วยเครื่องหมาย $ หน้าเซลล์ ในที่นี้จะพิมพ์ได้ว่า  $B$20 (กำกับทั้งสดมภ์และแถว)   ส่วนตัวหารนั้น จะปล่อยให้เปลี่ยนค่าตามเซลล์ที่ได้รับ   ในการคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น ๆ ค่าของเซลล์ $B$20 จะคงที่ตลอด