การหาค่าเฉลี่ย , SD ,และการแปลความระดับความรู้สึก 5,4,3,2,1

การหาผลรวม / การหาค่าเฉลี่ย / การหาค่า SD / การแปลความ / การคัดลอก


การหาผลรวม (N)

  Click  ที่เซลล์ G5 พิมพ์สูตร =(B5+C5+D5+E5+F5)  หรือสูตร  =SUM(B5:F5)  แล้วกด Enter

หรือ Click ที่เซลล์ B5 แล้ว Drag เมาส์จากเซลล์ B5 มาสิ้นสุดที่เซลล์ G5 ก่อนปล่อยปุ่มเมาส์  จากนั้น Click ไอคอน บนแถบเครื่องมือ   จะได้สูตร =SUM(B5:F5) เช่นกัน


การหาค่าเฉลี่ย

Click ที่เซลล์ H5 พิมพ์สูตร =((5*B5)+(4*C5)+(3*D)+(2*E5)+(1*F5))/G5   แล้วกด Enter  


การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

Click ที่เซลล์ I5 พิมพ์สูตร =SQRT(((25*B5)+(16*C5)+(9*D5)+(4*E5)+(1*F5))/G5-(H5^2)) แล้วกด Enter


การวางคำสั่งเงื่อนไข IF เพื่อแปลความ

Click  ที่เซลล์ J5 พิมพ์สูตร 

=IF(H5>4.5,"ดีมาก",IF(H5>3.5,"ดี",IF(H5>2.5,"ปานกลาง",IF(H5>1.5,"พอใช้",IF(H5>0,"ควรปรับปรุง"))))

แล้วกด Enter


การคัดลอกสูตรโดยวิธี AutoFill

  1. ที่เซลล์ B13 ให้หาผลรวมก่อนโดย Click ที่เซลล์ B5 แล้ว Drag จากเซลล์ B5 ลงมาถึงเซลล์ B13 แล้ว Click ไอคอน บนแถบเครื่องมือ  จะได้ผลลัพธ์และสูตรที่เซลล์ B13 เป็น  =SUM(B5:B12)
  2. Click  ที่เซลล์ B13 แล้วชี้ Pointer ไปที่มุมล่างขวาของเซลล์ B13 จนกระทั่งเกิดเครื่องหมาย +  จึงกดปุ่มซ้ายเมาส์ค้าง แล้ว Drag จากตำแหน่งดังกล่าวไปที่เซลล์ F5 เมื่อปล่อยเมาส์  จะปรากฏผลลัพธ์พร้อมสูตรในเซลล์ที่ Drag ผ่าน  นี่คือวิธี AutoFill เพื่อคัดลอกสูตรไปวางยังกลุ่มเซลล์ต่าง ๆ
  3. ใช้วิธีเดียวกันนี้  โดยเลือกกลุ่มเซลล์ G5,H5,I5,J5  (หรือ G5:J5) ก่อน โดย Click ที่เซลล์  G5 ก่อน Drag คลุมเซลล์ไปสิ้นสุดที่เซลล์ J5  จากนั้น ใช้ Pointer ชี้ที่มุมขาวล่างของกลุ่มเซลล์ซึ่งจะอยู่ที่มุมขวาล่างของเซลล์ J5 จนเกิดเครื่องหมาย +  จึงทำการ Drag จากตำแหน่งดังกล่าวลงไปสิ้นสุดที่เซลล์ J13 จึงปล่อยปุ่มเมาส์    จะปรากฏผลลัพธ์และสูตรในกลุ่มเซลล์ที่เรา Drag ผ่าน


ไปต้นบรรทัด