เลือกชั้นเรียนเพื่อพิมพ์รายชื่อนักเรียน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา    ประจำภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบจำนวนนักเรียนย้อนหลังปีการศึกษา 1/2562 | 2/2562 | 1/2561 | 2/2561 | 1/2560 | 2/2560


นักเรียน : พิมพ์เลขประจำตัวหรือชื่อ-สกุล เพื่อตรวจสอบตัวตนจากข้อมูลในระบบ
ค้นหาจากชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
ค้นหาโดยพิมพ์ชื่อหรือนามสกุลนักเรียน
ค้นหาโดยพิมพ์เลขประจำตัวนักเรียนครู : เลือกข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565
เลือกชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
หัวหน้าระดับ : เลือกข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565
เลือกระดับชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
รองผู้อำนวยการ :
ครู : ชาย 11 คน หญิง 25 คน
:
ครูผู้ช่วย : ชาย 1 คน หญิง 3 คน
ครูอัตราจ้าง :
อัตราจ้าง : ชาย 2 คน หญิง 1 คน
พนักงานขับรถ : ชาย 1 คน
จำนวนห้องเรียน/นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1/1102434
ม.1/2171734
ม.1/3171734
ม.1/4181533
ม.1/5211334
รวม ม.1 (5 ห้อง)8386169
ม.2/1181634
ม.2/2181533
ม.2/372835
ม.2/4181735
ม.2/5171835
รวม ม.2 (5 ห้อง)7894172
ม.3/1181230
ม.3/2131831
ม.3/3161329
ม.3/4151631
ม.3/5161430
ม.3/6121628
รวม ม.3 (6 ห้อง)9089179
ม.4/162329
ม.4/2212243
ม.4/3221941
ม.4/426632
ม.4/5191332
รวม ม.4 (5 ห้อง)9483177
ม.5/192231
ม.5/291726
ม.5/391928
ม.5/4121729
ม.5/5141529
ม.5/6121224
รวม ม.5 (6 ห้อง)65102167
ม.6/1101525
ม.6/281725
ม.6/3121325
ม.6/461925
ม.6/511718
รวม ม.6 (5 ห้อง)4771118
สรุปรวมจำนวนห้องเรียน นักเรียน ชาย/หญิง
รวม ม.ต้น (16 ห้อง)251269520
รวม ม.ปลาย (16 ห้อง)206256462
รวมนักเรียนทั้งหมด (32 ห้อง)457525982

ออกจากพิมพ์รายชื่อนักเรียน