ข้อมูลครูประจำรายวิชา โอนการลงทะเบียนจากระบบ Bookmark
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
พิมพ์รหัสครู :
ลำดับ รหัสครู ชื่อ - ชื่อสกุล ประจำชั้น กิจกรรมชุมนุม Check
1 109 นางสุชาติ โมสูงเนิน ม.4/2 ส่งเสริมวิชาการ
2 113 นางสาวพิชญาภา ภาษาสุข ม.3/2 ส่งเสริมวิชาการ
3 114 นางสาวธาราทิพย์ ทรวงดอน ม.1/2 ส่งเสริมวิชาการ
4 115 นางสาวสุนิษฐา พาขุนทด ม.3/3 ส่งเสริมวิชาการ
5 116 นางสาวสุภัสรา แก้วล้ำ ม.3/1 ส่งเสริมวิชาการ
6 202 นายชูชาติ บุญญาพิจิตร์ ม.5/4 ส่งเสริมวิชาการ
7 204 นางสาวลดาวัลย์ เกษมอมรกุล ม.3/2 ส่งเสริมวิชาการ
8 207 นางสาวบรรจง ถึกสูงเนิน ม.1/4 ส่งเสริมวิชาการ
9 210 นายธนพล ชินอ่อน ม.5/1 ส่งเสริมวิชาการ
10 211 นางสาวพิมพ์ชนก แผลงนอก ม.2/2 ส่งเสริมวิชาการ
11 212 นายภูรินทร์ ยิ่งใจกล้า ม.4/1 ส่งเสริมวิชาการ
12 308 นางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน ม.6/2 ส่งเสริมวิชาการ
13 310 นางเพ็ญจันทร์ กฤตยานุวัฒน์ ม.1/3 ส่งเสริมวิชาการ
14 311 นางสาวลมัย เบาสูงเนิน ม.6/3 ส่งเสริมวิชาการ
15 312 นางดวงรัตน์ ลอยฟู ม.4/1 ส่งเสริมวิชาการ
16 315 นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร ม.5/2 ส่งเสริมวิชาการ
17 316 นายชัยพฤกษ์ ลือสัตย์ ม.4/5 ส่งเสริมวิชาการ
18 317 นายวัชรินทร์ ซอมขุนทด ม.2/3 ส่งเสริมวิชาการ
19 318 นายผดุงศักดิ์ ไกรกล ม.5/5 ส่งเสริมวิชาการ
20 319 นางสาวสโรชา เตียงช่างรัมย์ ม.6/1 ส่งเสริมวิชาการ
21 320 นางสาววรรณรท หงษ์ประสิทธิ์ ม.3/4 ส่งเสริมวิชาการ
22 321 นางสาวปฐมาพร ปั่นสันเทียะ ม.6/1 ส่งเสริมวิชาการ
23 352 นายสิทธิชัย โพชะกะ ม.6/1 ส่งเสริมวิชาการ
24 403 นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี ม.5/3 ส่งเสริมวิชาการ
25 405 นางพิมพ์ชณัฐ พลเยี่ยม ม.5/6 ส่งเสริมวิชาการ
26 409 นายเชิดเกียรติ นาดี ม.3/4 ส่งเสริมวิชาการ
27 412 นางสาวสิริกัลยา หว้าน้ำคำ ม.1/3 ส่งเสริมวิชาการ
28 413 นายวัชรกร อุณาพรหม ม.2/1 ส่งเสริมวิชาการ
29 414 นางจรรยาพร โชติกลาง ม.1/4 ส่งเสริมวิชาการ
30 415 นางสาวสุกัญญา นาคเสน ม.5/6 ส่งเสริมวิชาการ
31 416 นางสาวเบญจมาศ มาลานนท์ ม.2/5 ส่งเสริมวิชาการ
32 451 นางสาวธิดารัตน์ จ่าพันดุง ม.3/5 ส่งเสริมวิชาการ
33 506 นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง ม.4/3 ส่งเสริมวิชาการ
34 507 นายชนะ แสงจันทร์งาม ม.6/4 ส่งเสริมวิชาการ
35 508 นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์ ม.3/6 ส่งเสริมวิชาการ
36 551 นายจาตุรนต์ ขวัญมี ม.4/5 ส่งเสริมวิชาการ
37 602 นางจีระภา สุขภิรมย์ ม.3/3 ส่งเสริมวิชาการ
38 604 นางมะลิ สอนใหม่ ม.2/4 ส่งเสริมวิชาการ
39 607 นายพีรณัฐ ชิดสุข ม.1/1 ส่งเสริมวิชาการ
40 608 นางสาวปานชนก นวลละออง ม.1/1 ส่งเสริมวิชาการ
41 707 นางอัญชัญ งามสูงเนิน ม.3/5 ส่งเสริมวิชาการ
42 714 นางสาวอรปวีณ์ ตั้งแต่ง ม.2/4 ส่งเสริมวิชาการ
43 715 นางสาวศิริ เตียนพลกรัง ม.1/5 ส่งเสริมวิชาการ
44 716 นางธารินี อยู่มาก ม.5/5 ส่งเสริมวิชาการ
45 717 นายศาสตรา ศรีสุเพชรกุล ม.5/4 ส่งเสริมวิชาการ
46 810 นางอุดมพร ชื่นอาภา ม.3/1 ส่งเสริมวิชาการ
47 811 นางสาวนิภาวรรณ ผสมทรัพย์ ม.3/2 ส่งเสริมวิชาการ
48 812 นางสาวณิชนันทน์ ใจสูงเนิน ม.5/2 ส่งเสริมวิชาการ
49 813 นางสาวณกรกมล ศรีไชย ม.6/5 ส่งเสริมวิชาการ
50 814 นางสาวนาฏอนงค์ เกียะขุนทด ม.2/1 ส่งเสริมวิชาการ
51 815 นางสาวศิรินภา ดีจันทึก ม.1/1 ส่งเสริมวิชาการ
52 860 Mr.Kinley Tshering ม.4/3 ส่งเสริมวิชาการ
53 863 Mr.Mohan Bdr Gurung ม.2/5 ส่งเสริมวิชาการ
54 864 นางสาววิรัญญา ล้อมกระโทก ม.1/2 ส่งเสริมวิชาการ
55 865 นางสาวบุษกร ศรีสุพรรณราช ม.5/3 ส่งเสริมวิชาการ
56 901 นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน ม.4/4 ส่งเสริมวิชาการ


กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน