เลือกชั้นเรียนเพื่อพิมพ์รายชื่อนักเรียน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา    ประจำภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบจำนวนนักเรียนย้อนหลังปีการศึกษา 1/2562 | 2/2562 | 1/2561 | 2/2561 | 1/2560 | 2/2560


นักเรียน : พิมพ์เลขประจำตัวหรือชื่อ-สกุล เพื่อตรวจสอบตัวตนจากข้อมูลในระบบ
ค้นหาจากชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
ค้นหาโดยพิมพ์ชื่อหรือนามสกุลนักเรียน
ค้นหาโดยพิมพ์เลขประจำตัวนักเรียนครู : เลือกข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2566
เลือกชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
หัวหน้าระดับ : เลือกข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2566
เลือกระดับชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
รองผู้อำนวยการ :
ผู้อำนวยการโรงเรียน :
ครู : ชาย 10 คน หญิง 21 คน
: ชาย 1 คน
ครูผู้ช่วย : ชาย 1 คน หญิง 3 คน
ครูอัตราจ้าง :
อัตราจ้าง : ชาย 1 คน หญิง 1 คน
พนักงานขับรถ : ชาย 1 คน
ไม่สามารถติดต่อ ksvacth_students22566
จำนวนห้องเรียน/นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม