เลือกชั้นเรียนเพื่อพิมพ์รายชื่อนักเรียน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา    ประจำภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบจำนวนนักเรียนย้อนหลังปีการศึกษา 1/2562 | 2/2562 | 1/2561 | 2/2561 | 1/2560 | 2/2560


นักเรียน : พิมพ์เลขประจำตัวหรือชื่อ-สกุล เพื่อตรวจสอบตัวตนจากข้อมูลในระบบ
ค้นหาจากชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
ค้นหาโดยพิมพ์ชื่อหรือนามสกุลนักเรียน
ค้นหาโดยพิมพ์เลขประจำตัวนักเรียนครู : เลือกข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2566
เลือกชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
หัวหน้าระดับ : เลือกข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2566
เลือกระดับชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
รองผู้อำนวยการ :
ผู้อำนวยการโรงเรียน :
ครู : ชาย 11 คน หญิง 22 คน
: ชาย 1 คน
ครูผู้ช่วย : ชาย 1 คน หญิง 3 คน
ครูอัตราจ้าง :
อัตราจ้าง : ชาย 1 คน หญิง 1 คน
พนักงานขับรถ : ชาย 1 คน
จำนวนห้องเรียน/นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1/1151530
ม.1/2181735
ม.1/3181634
ม.1/4181533
ม.1/5181634
ม.1/6191635
รวม ม.1 (6 ห้อง)10695201
ม.2/1102535
ม.2/2161632
ม.2/3161531
ม.2/4191534
ม.2/5201131
รวม ม.2 (5 ห้อง)8182163
ม.3/1151631
ม.3/2171532
ม.3/372633
ม.3/4171633
ม.3/5141731
รวม ม.3 (5 ห้อง)7090160
ม.4/141519
ม.4/2141933
ม.4/3141933
ม.4/4111223
ม.4/5171532
ม.4/6121426
รวม ม.4 (6 ห้อง)7294166
ม.5/152227
ม.5/2171936
ม.5/3181735
ม.5/418422
ม.5/5141125
รวม ม.5 (5 ห้อง)7273145
ม.6/192029
ม.6/281725
ม.6/391726
ม.6/4121628
ม.6/581220
ม.6/691019
รวม ม.6 (6 ห้อง)5592147
สรุปรวมจำนวนห้องเรียน นักเรียน ชาย/หญิง
รวม ม.ต้น (16 ห้อง)257267524
รวม ม.ปลาย (17 ห้อง)199259458
รวมนักเรียนทั้งหมด (33 ห้อง)456526982

ออกจากพิมพ์รายชื่อนักเรียน