เลือกชั้นเรียนเพื่อพิมพ์รายชื่อนักเรียน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา    ประจำภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2567

ตรวจสอบจำนวนนักเรียนย้อนหลังปีการศึกษา 1/2562 | 2/2562 | 1/2561 | 2/2561 | 1/2560 | 2/2560


เลือกห้อง หรือพิมพ์เลขประจำตัวหรือชื่อ-สกุล เพื่อตรวจสอบตัวตนจากข้อมูลในระบบ
ค้นหาจากชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
ค้นหาโดยพิมพ์ชื่อหรือนามสกุลนักเรียน
ค้นหาโดยพิมพ์เลขประจำตัวนักเรียนรายชื่อนักเรียน + รูปถ่าย---เลือกห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2567
เลือกชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
ดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2567
เลือกระดับชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
ผู้อำนวยการโรงเรียน :
รองผู้อนวยการ :
ครู : ชาย 9 คน หญิง 21 คน
: ชาย 1 คน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ :
ครูผู้ช่วย : ชาย 1 คน หญิง 3 คน
ครูอัตราจ้าง : ชาย 1 คน
รูผู้ช่วย : หญิง 1 คน
พนักงานขับรถ : ชาย 1 คน
จำนวนห้องเรียน/นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1/1142135
ม.1/2172239
ม.1/3211940
ม.1/4211839
ม.1/5201939
ม.1/6201939
รวม ม.1 (6 ห้อง)113118231
ม.2/1151530
ม.2/2181735
ม.2/3171633
ม.2/4181533
ม.2/5171532
ม.2/6201636
รวม ม.2 (6 ห้อง)10594199
ม.3/182533
ม.3/2151833
ม.3/3151732
ม.3/4181331
ม.3/5241034
รวม ม.3 (5 ห้อง)8083163
ม.4/1102434
ม.4/2112435
ม.4/3132235
ม.4/4121325
ม.4/5121325
รวม ม.4 (5 ห้อง)5896154
ม.5/141519
ม.5/2141933
ม.5/3141933
ม.5/4111122
ม.5/5151328
ม.5/6131326
รวม ม.5 (6 ห้อง)7190161
ม.6/152227
ม.6/2171936
ม.6/3161733
ม.6/418422
ม.6/5131124
รวม ม.6 (5 ห้อง)6973142
สรุปรวมจำนวนห้องเรียน นักเรียน ชาย/หญิง
รวม ม.ต้น (17 ห้อง)298295593
รวม ม.ปลาย (16 ห้อง)198259457
รวมนักเรียนทั้งหมด (33 ห้อง)4965541050

ออกจากพิมพ์รายชื่อนักเรียน