ตรวจสอบและพิมพ์ตารางเรียน-ตารางสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31