ตรวจสอบและพิมพ์ตารางเรียน-ตารางสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31