ย้อนกลับ ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ T:Homeroom608:ปานชนก608:ปานชนก352:สิทธิชัย352:สิทธิชัยT:พักเที่ยง506:ยุทธภัณฑ์T:กก.ลดเวลาเรียนT:กก.ลดเวลาเรียน 
 m2r01ศ22101ศ22101ว22103I20201m2r01พ22102m2r01m2r01 
    R124R124  ครูชนะครูชนะ 
อังคาร T:Homeroom810:อุดมพร409:เชิดเกียรติ507:ชนะ451:ธิดารัตน์T:พักเที่ยง116:สุภัสราT:อาชีพระยะสั้นT:อาชีพระยะสั้น 
 m2r01ค22101ส20233พ22101ส22103m2r01ท22101m2r01m2r01 
        ครูธารินีครูธารินี 
พุธ T:Homeroom116:สุภัสรา810:อุดมพร310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์T:พักเที่ยง414:จรรยาพร811:นิภาวรรณT:ลส.-นน./ก.สาธารณปร 
 m2r01ท22101ค22101ว22101ว22101m2r01ส22101อ22101m2r01 
           
พฤหัสบดี T:Homeroom352:สิทธิชัย116:สุภัสรา414:จรรยาพร863:Mohan T:พักเที่ยง811:นิภาวรรณ865:บุษกรT:กก.ชุมนุม 
 m2r01I20201ท22101ส22101อ22201m2r01อ22101จ22201m2r01 
  R124        
ศุกร์ T:HomeroomT:กก.สวดมนต์414:จรรยาพร310:เพ็ญจันทร์811:นิภาวรรณT:พักเที่ยง810:อุดมพร715:ศิริ608:ปานชนก 
 m2r01m2r01ส22101ว22101อ22101m2r01ค22101ง22101ก22902 
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229