ย้อนกลับ ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ T:Homeroom409:เชิดเกียรติ418:ณภคพร352:สิทธิชัย419:อัครภาT:พักเที่ยง865:บุษกรT:กก.ลดเวลาเรียนT:กก.ลดเวลาเรียน 
 m2r01ส20233ส22103ว22103ส22101m2r01จ22201m2r01m2r01 
  R324R323R124R324  ครูอุดมพร ครูอุดมพร  
อังคาร T:Homeroom352:สิทธิชัย352:สิทธิชัยT:คาบอิสระ863:Mohan T:พักเที่ยง810:อุดมพร310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์ 
 m2r01I20201I20201m2r01อ22201m2r01ค22101ว22101ว22101 
  R224R224       
พุธ T:Homeroom810:อุดมพร419:อัครภา811:นิภาวรรณ116:สุภัสราT:พักเที่ยง608:ปานชนก608:ปานชนกT:ลส.-นน./ก.สาธารณปร 
 m2r01ค22101ส22101อ22101ท22101m2r01ศ22101ศ22101m2r01 
   R324R411      
พฤหัสบดี T:Homeroom811:นิภาวรรณT:คาบอิสระ310:เพ็ญจันทร์810:อุดมพรT:พักเที่ยง810:อุดมพร116:สุภัสราT:กก.ชุมนุม 
 m2r01อ22101m2r01ว22101ค22101m2r01ก22902ท22101m2r01 
  R411        
ศุกร์ T:HomeroomT:กก.สวดมนต์507:ชนะ811:นิภาวรรณ116:สุภัสราT:พักเที่ยง419:อัครภา506:ยุทธภัณฑ์715:ศิริ 
 m2r01m2r01พ22101อ22101ท22101m2r01ส22101พ22102ง22101 
    R411  R324   

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229