ย้อนกลับ ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ T:Homeroom417:นฤมล213:นัทฑริกา321:ปฐมาพร321:ปฐมาพรT:พักเที่ยง405:พิมพ์ชณัฐT:กก.ลดเวลาเรียนT:กก.ลดเวลาเรียน 
 m3r01ส23103ค23101ว23101ว23101m3r01ส23101m3r01m3r01 
        ครูณกรกมลครูณกรกมล 
อังคาร T:Homeroom115:สุนิษฐา815:ศิรินภา609:ทรงพล609:ทรงพลT:พักเที่ยง714:อรปวีณ์T:อาชีพระยะสั้นT:อาชีพระยะสั้น 
 m3r01ท23101อ23101ศ23101ศ23101m3r01ง23101m3r01m3r01 
        ครูครูนาฏอนงค์ครูครูนาฏอนงค์ 
พุธ T:Homeroom717:ศาสตรา717:ศาสตรา213:นัทฑริกา507:ชนะT:พักเที่ยง815:ศิรินภา865:บุษกรT:ลส.-นน./ก.สาธารณปร 
 m3r01ว23201ว23201ค23101พ23101m3r01อ23101จ23201m3r01 
           
พฤหัสบดี T:Homeroom405:พิมพ์ชณัฐ115:สุนิษฐา815:ศิรินภา322:เพลินใจT:พักเที่ยง901:เพ็ญนภา508:ทรงวุฒิT:กก.ชุมนุม 
 m3r01ส23101ท23101อ23101ว23103m3r01ก23902พ23102m3r01 
     R221     
ศุกร์ T:HomeroomT:กก.สวดมนต์213:นัทฑริกา405:พิมพ์ชณัฐ321:ปฐมาพรT:พักเที่ยง115:สุนิษฐา863:Mohan 409:เชิดเกียรติ 
 m3r01m3r01ค23101ส23101ว23101m3r01ท23101อ23201ส20235 
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229