ย้อนกลับ ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6
ตรวจสอบรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ประเภทวิชา
คาบ/สัปดาห์
รหัสครูผู้สอน
ชื่อครูผู้สอน
หมายเหตุ
ภาษาไทยท22101ภาษาไทยพื้นฐานพื้นฐาน3116นางสาวสุภัสรา แก้วล้ำ 
คณิตศาสตร์ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐาน3810นางอุดมพร ชื่นอาภา 
วิทยาศาสตร์ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3310นางเพ็ญจันทร์ กฤตยานุวัฒน์ 
วิทยาศาสตร์ว22103วิทยาการคำนวณพื้นฐาน1352นายสิทธิชัย โพชะกะ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส20233หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม1409นายเชิดเกียรติ นาดี 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส22101สังคมศึกษาพื้นฐาน3419นางสาวอัครภา คำสิงห์นอก 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส22103ประวัติศาสตร์พื้นฐาน1418นางสาวณภคพร ศรีไชย 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ22101สุขศึกษาพื้นฐาน1507นายชนะ แสงจันทร์งาม 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ22102พลศึกษาพื้นฐาน1506นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง 
ศิลปะศ22101ศิลปะพื้นฐาน2608นางสาวปานชนก นวลละออง 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง22101การงานอาชีพพื้นฐาน1715นางสาวศิริ เตียนพลกรัง 
ภาษาต่างประเทศจ22201ภาษาจีนฟัง-พูด 1เพิ่มเติม1865นางสาวบุษกร ศรีสุพรรณราช 
ภาษาต่างประเทศอ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3811นางสาวนิภาวรรณ ผสมทรัพย์ 
ภาษาต่างประเทศอ22201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1เพิ่มเติม1863Mr.Mohan Bdr Gurung 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก22902กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม1810นางอุดมพร ชื่นอาภา 

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229