ย้อนกลับ ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5
ตรวจสอบรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ประเภทวิชา
คาบ/สัปดาห์
รหัสครูผู้สอน
ชื่อครูผู้สอน
หมายเหตุ
ภาษาไทยท31101ภาษาไทยพื้นฐาน2151นางสาวหัทยา อ้นสูงเนิน 
คณิตศาสตร์ค31101คณิตศาสตร์พื้นฐาน2210นายธนพล ชินอ่อน 
คณิตศาสตร์ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเพิ่มเติม3210นายธนพล ชินอ่อน 
วิทยาศาสตร์ว31101วิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน2320นางสาววรรณรท หงษ์ประสิทธิ์ 
วิทยาศาสตร์ว31102วิทยาการคำนวณพื้นฐาน1322นางสาวเพลินใจ วิริยะ 
วิทยาศาสตร์ว31201ฟิสิกส์เพิ่มเติม3308นางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน 
วิทยาศาสตร์ว31221เคมีเพิ่มเติม3311นางสาวลมัย เบาสูงเนิน 
วิทยาศาสตร์ว31241ชีววิทยาเพิ่มเติม3319นางสาวสโรชา เตียงช่างรัมย์ 
วิทยาศาสตร์ว31281คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีเพิ่มเติม1322นางสาวเพลินใจ วิริยะ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส30231หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม1403นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส31101สังคมศึกษาพื้นฐาน2417นางนฤมล รัตนานุสรณ์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส31103ประวัติศาสตร์ไทยพื้นฐาน1417นางนฤมล รัตนานุสรณ์ 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ31101สุขศึกษาพื้นฐาน1508นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์ 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ31201ตะกร้อเพิ่มเติม1507นายชนะ แสงจันทร์งาม 
ศิลปะศ31101นาฏศิลป์ 1พื้นฐาน1608นางสาวปานชนก นวลละออง 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง31101การงานอาชีพพื้นฐาน1714นางสาวอรปวีณ์ ตั้งแต่ง 
ภาษาต่างประเทศจ31201ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1เพิ่มเติม1865นางสาวบุษกร ศรีสุพรรณราช 
ภาษาต่างประเทศอ31101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2814นางสาวนาฏอนงค์ เกียะขุนทด 
ภาษาต่างประเทศอ31201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1เพิ่มเติม1863Mr.Mohan Bdr Gurung 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก31902กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม1901นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก31903กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กิจกรรม1717นายศาสตรา ศรีสุเพชรกุล 

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229