ย้อนกลับ ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6
ตรวจสอบรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ประเภทวิชา
คาบ/สัปดาห์
รหัสครูผู้สอน
ชื่อครูผู้สอน
หมายเหตุ
ภาษาไทยท32101ภาษาไทยพื้นฐานพื้นฐาน2114นางสาวธาราทิพย์ ทรวงดอน 
คณิตศาสตร์ค32101คณิตศาสตร์พื้นฐาน2211นางสาวพิมพ์ชนก แผลงนอก 
คณิตศาสตร์ค32201คณิตสาสตร์เพิ่มเติมเพิ่มเติม3212นายภูรินทร์ ยิ่งใจกล้า 
คณิตศาสตร์ค32203Intensive math คณิตศาสตร์อย่างเข้มเพิ่มเติม2212นายภูรินทร์ ยิ่งใจกล้า 
วิทยาศาสตร์ว30202โครงงาน 1เพิ่มเติม1319นางสาวสโรชา เตียงช่างรัมย์ 
วิทยาศาสตร์ว32101วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี)พื้นฐาน2311นางสาวลมัย เบาสูงเนิน 
วิทยาศาสตร์ว32102วิทยาการคำนวณพื้นฐาน1717นายศาสตรา ศรีสุเพชรกุล 
วิทยาศาสตร์ว32201ฟิสิกส์เพิ่มเติม3317นายวัชรินทร์ ซอมขุนทด 
วิทยาศาสตร์ว32221เคมีเพิ่มเติม3312นางดวงรัตน์ ลอยฟู 
วิทยาศาสตร์ว32241ชีววิทยาเพิ่มเติม3319นางสาวสโรชา เตียงช่างรัมย์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส30233หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม1417นางนฤมล รัตนานุสรณ์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส32101สังคมศึกษาพื้นฐาน2415นางสาวสุกัญญา นาคเสน 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส32103ประวัติศาสตร์พื้นฐาน1415นางสาวสุกัญญา นาคเสน 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ32101สุขศึกษาพื้นฐาน1507นายชนะ แสงจันทร์งาม 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ32201กิจกรรมเข้าจังหวะเพิ่มเติม1506นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง 
ศิลปะศ32101ศิลปะพื้นฐาน1609นายทรงพล สายแวว 
ภาษาต่างประเทศจ32201ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3เพิ่มเติม1865นางสาวบุษกร ศรีสุพรรณราช 
ภาษาต่างประเทศอ32101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2813นางสาวณกรกมล ศรีไชย 
ภาษาต่างประเทศอ32201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3เพิ่มเติม1866Mr.Nima Phurba 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก32902กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม1901นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก32903กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กิจกรรม1319นางสาวสโรชา เตียงช่างรัมย์ 

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229