รหัสครู:115:นางสาวสุนิษฐา พาขุนทด

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 115:นางสาวสุนิษฐา พาขุนทด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา  115:สุนิษฐา  115:สุนิษฐา
  ม.3/3:ท23101ม.3/5:ท23101ม.3/4:ท23101  ม.3/2:ท23101  PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x   x   
อังคาร  115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา   115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา
  ม.3/1:ท23101ม.3/4:ท23101   ม.3/3:ท23101อาชีพ ม.3/3อาชีพ ม.3/3PLC กลุ่มสาระฯ
   x x    x   
พุธ   115:สุนิษฐา     115:สุนิษฐา 
   ม.3/5:ท23101     ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
    x       
พฤหัสบดี  115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา  115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา 
  ม.3/2:ท23101ม.3/1:ท23101ม.3/3:ท23101ม.3/5:ท23101  ม.3/4:ท23101กก.ชุมนุม 
   x x x x   x  
ศุกร์  115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา   115:สุนิษฐา   
  กก.สวดมนต์ม.3/2:ท23101   ม.3/1:ท23101   
    x    x   

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229