รหัสครู:115:นางสาวสุนิษฐา พาขุนทด

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 115:นางสาวสุนิษฐา พาขุนทด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา  115:สุนิษฐา 115:สุนิษฐา  115:สุนิษฐา
 Homeroomม.3/5:ท23101  ม.4/5:ท31201 ม.4/4:ท31201  PLC กลุ่มสาระฯ
   x   x  x   
อังคาร 115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา   115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา
 Homeroomม.3/5:ท23101ม.3/4:ท23101ม.3/2:ท23101   ม.3/1:ท23101ม.4/5:ท31201PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x    x x 
พุธ 115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา 115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา  115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา 
 HomeroomPLC หัวหน้าระดับ ม.3/1:ท23101ม.3/2:ท23101  ม.3/3:ท23101ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
     x x   x  
พฤหัสบดี 115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา   115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา 
 Homeroomม.3/2:ท23101ม.4/4:ท31201   ม.3/3:ท23101ม.3/4:ท23101กก.ชุมนุม 
   x x    x x  
ศุกร์ 115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา 115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา  115:สุนิษฐา115:สุนิษฐา 
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.3/5:ท23101ม.3/1:ท23101  ม.3/4:ท23101ม.3/3:ท23101 
     x x   x x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229