รหัสครู:202:นายชูชาติ บุญญาพิจิตร์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 202:นายชูชาติ บุญญาพิจิตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ 202:ชูชาติ  202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ
 Homeroomม.1/6:ค21101ม.4/2:ค31201 ม.4/3:ค31201  ลดเวลาเรียน ม.1/6ลดเวลาเรียน ม.1/6PLC กลุ่มสาระฯ
   x x  x     
อังคาร 202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ 202:ชูชาติ 202:ชูชาติ  202:ชูชาติ
 Homeroomม.4/2:ค311014/5 ข ม.4/3:ค31101 ม.4/5:ค31101  PLC กลุ่มสาระฯ
   x   x  x   
พุธ 202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ  202:ชูชาติ202:ชูชาติ 
 HomeroomPLC หัวหน้าระดับม.4/3:ค312014/5 ขม.1/6:ค21101  ม.4/2:ค31201ม.4/5:ค31101 
    x  x   x x 
พฤหัสบดี 202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ 202:ชูชาติ  202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ
 Homeroomม.4/3:ค31101ม.4/4:ค31101 ม.4/2:ค31101  ม.1/6:ค21101กก.ชุมนุมม.6/4:ก33903
   x x  x   x  x
ศุกร์ 202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ  202:ชูชาติ   
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.4/4:ค31101ม.4/3:ค31201  ม.4/2:ค31201   
    x x   x   

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229