รหัสครู:315:นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 315:นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์       315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์ 315:อุบลพรรณ์
       ม.4/2:ว31102ม.4/2:ว31281 PLC กลุ่มสาระฯ
        x x  
อังคาร  315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์  315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์
  ม.4/3:ว31102ม.4/3:ว31281ม.4/5:ว31102ม.4/5:ว31281  ม.4/4:ว31281ม.4/4:ว31102PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x   x x 
พุธ  315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์  315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์ 
  ม.6/3:ว33281ม.6/3:ว33281ม.6/1:ว33281ม.6/1:ว33281  ม.6/2:ว33281ม.6/2:ว33281 
   x x x x   x x 
พฤหัสบดี       315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์ 
       ม.6/4:ว33281ม.6/4:ว33281กก.ชุมนุม 
        x x  
ศุกร์  315:อุบลพรรณ์ 315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์ 315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์  
  กก.สวดมนต์ ม.6/5:ว33281ม.6/5:ว33281 ม.6/6:ว33281ม.6/6:ว33281  
     x x  x x  

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229