รหัสครู:409:นายเชิดเกียรติ นาดี

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 409:นายเชิดเกียรติ นาดี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์   409:เชิดเกียรติ    409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ
   ม.1/5:ส21103    ลดเวลาเรียน ม.1/4ลดเวลาเรียน ม.1/4PLC กลุ่มสาระฯ
    x       
อังคาร  409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ   409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ
  ม.2/5:ส20233ม.2/1:ส20233ม.1/6:ส21103   อาชีพ ม.1/4อาชีพ ม.1/4PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x      
พุธ  409:เชิดเกียรติ  409:เชิดเกียรติ 409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ 
  ม.1/1:ส21103  ม.2/4:ส20233 ม.3/2:ส20235ม.1/4:ส21103ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x   x  x x  
พฤหัสบดี  409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ 409:เชิดเกียรติ 409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ 
  ม.2/3:ส20233ม.1/3:ส21103 ม.3/3:ส20235 ม.3/4:ส20235ม.2/2:ส20233กก.ชุมนุม 
   x x  x  x x  
ศุกร์  409:เชิดเกียรติ    409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ 
  กก.สวดมนต์    ม.3/5:ส20235ม.1/2:ส21103ม.3/1:ส20235 
        x x x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229