รหัสครู:414:นางสาวจรรยาพร โชติกลาง

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 414:นางสาวจรรยาพร โชติกลาง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  414:จรรยาพร414:จรรยาพร414:จรรยาพร  414:จรรยาพร414:จรรยาพร  
  ม.2/3:ส22101ม.2/2:ส22101ม.2/5:ส22101  ม.5/4:ส30233ม.5/5:ส30233  
   x x x   x x  
อังคาร  414:จรรยาพร414:จรรยาพร414:จรรยาพร      
  PLC หัวหน้ากลุ่มสาระPLC หัวหน้ากลุ่มสาระม.2/4:ส22101      
     x      
พุธ  414:จรรยาพร414:จรรยาพร   414:จรรยาพร414:จรรยาพร414:จรรยาพร 
  ม.2/4:ส22101ม.2/5:ส22101   ม.2/1:ส22101ม.2/2:ส22101ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x    x x  
พฤหัสบดี   414:จรรยาพร414:จรรยาพร  414:จรรยาพร414:จรรยาพร414:จรรยาพร 
   ม.2/3:ส22101ม.2/1:ส22101  ม.2/5:ส22101ม.2/4:ส22101กก.ชุมนุม 
    x x   x x  
ศุกร์  414:จรรยาพร414:จรรยาพร414:จรรยาพร  414:จรรยาพร 414:จรรยาพร 
  กก.สวดมนต์ม.2/1:ส22101ม.2/2:ส22101  ม.2/3:ส22101 ม.2/4:ก22902 
    x x   x  x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229