รหัสครู:451:นางสาวธิดารัตน์ จ่าพันดุง

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 451:นางสาวธิดารัตน์ จ่าพันดุง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์   451:ธิดารัตน์   451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์ 
   ม.5/4:ท32201   ม.4/4:ท31201กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียน 
    x    x   
อังคาร  451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์ 451:ธิดารัตน์ 451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์ 
  ม.4/4:ท31201ม.5/5:ท32201 ม.2/1:ส22103 4/5 ขอาชีพ ม.1/1อาชีพ ม.1/1 
   x x  x     
พุธ  451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์ 451:ธิดารัตน์ 451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์ 
  ม.2/5:ส22103ม.4/5:ท31201 ม.2/2:ส22103 ม.2/4:ส22103ม.2/3:ส22103ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x  x  x x  
พฤหัสบดี  451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์     451:ธิดารัตน์ 
  ม.5/4:ท32201ม.5/5:ท32201     กก.ชุมนุม 
   x x       
ศุกร์  451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์    451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์ 
  กก.สวดมนต์ม.1/1:ก21902    4/5 ขม.4/5:ท31201 
    x      x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229