รหัสครู:608:นางสาวปานชนก นวลละออง

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 608:นางสาวปานชนก นวลละออง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 608:ปานชนก608:ปานชนก608:ปานชนก608:ปานชนก608:ปานชนก    608:ปานชนก
 Homeroomม.2/1:ศ22101ม.2/1:ศ22101ม.2/2:ศ22101ม.2/2:ศ22101    PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x     
อังคาร 608:ปานชนก  608:ปานชนก608:ปานชนก 608:ปานชนก 608:ปานชนก608:ปานชนก
 Homeroom  ม.2/3:ศ22101ม.2/3:ศ22101 ม.4/1:ศ31101 ม.4/5:ศ31101PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x  x 
พุธ 608:ปานชนก608:ปานชนก608:ปานชนก608:ปานชนก  608:ปานชนก 608:ปานชนก 
 Homeroomม.4/3:ศ31101ม.4/4:ศ31101ม.4/2:ศ31101  4/5 ข ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x x      
พฤหัสบดี 608:ปานชนก  608:ปานชนก608:ปานชนก 608:ปานชนก608:ปานชนก608:ปานชนก 
 Homeroom  ม.4/4:ศ31201ม.4/4:ศ31201 ม.4/5:ศ31201ม.4/5:ศ31201กก.ชุมนุม 
     x x  x x  
ศุกร์ 608:ปานชนก608:ปานชนก 608:ปานชนก608:ปานชนก 608:ปานชนก608:ปานชนก608:ปานชนก 
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.2/4:ศ22101ม.2/4:ศ22101 ม.2/5:ศ22101ม.2/5:ศ22101ม.2/1:ก22902 
     x x  x x x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229