รหัสครู:608:นางสาวปานชนก นวลละออง

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 608:นางสาวปานชนก นวลละออง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 608:ปานชนก608:ปานชนก608:ปานชนก608:ปานชนก608:ปานชนก  608:ปานชนก 608:ปานชนก
 Homeroomม.2/2:ศ22101ม.2/2:ศ22101ม.2/4:ศ22101ม.2/4:ศ22101  ม.4/1:ศ31101 PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x   x  
อังคาร 608:ปานชนก608:ปานชนก 608:ปานชนก608:ปานชนก 608:ปานชนก608:ปานชนก608:ปานชนก608:ปานชนก
 Homeroomม.4/2:ศ31101 ม.2/6:ศ22101ม.2/6:ศ22101 ม.4/5:ศ31101ม.2/5:ศ22101ม.2/5:ศ22101PLC กลุ่มสาระฯ
   x  x x  x x x 
พุธ 608:ปานชนก608:ปานชนก 608:ปานชนก608:ปานชนก 608:ปานชนก608:ปานชนก608:ปานชนก 
 HomeroomPLC หัวหน้าระดับ ม.4/4:ศ31101ม.4/3:ศ31101 ม.2/1:ศ22101ม.2/1:ศ22101ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
     x x  x x  
พฤหัสบดี 608:ปานชนก  608:ปานชนก608:ปานชนก 608:ปานชนก608:ปานชนก608:ปานชนก 
 Homeroom  เลือกเสรีเลือกเสรี ม.2/3:ศ22101ม.2/3:ศ22101กก.ชุมนุม 
        x x  
ศุกร์ 608:ปานชนก608:ปานชนก608:ปานชนก608:ปานชนก  608:ปานชนก608:ปานชนก  
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.5/4:ศ32201ม.5/4:ศ32201  ม.5/5:ศ32201ม.5/5:ศ32201  
    x x   x x  

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229