รหัสครู:707:นางอัญชัญ งามสูงเนิน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 707:นางอัญชัญ งามสูงเนิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  707:อัญชัญ707:อัญชัญ      707:อัญชัญ
  ม.1/1:ว21201ม.1/1:ว21201      PLC กลุ่มสาระฯ
   x x       
อังคาร          707:อัญชัญ
          PLC กลุ่มสาระฯ
           
พุธ  707:อัญชัญ707:อัญชัญ   707:อัญชัญ707:อัญชัญ707:อัญชัญ 
  ม.1/2:ว21201ม.1/2:ว21201   ม.1/3:ว21201ม.1/3:ว21201ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x    x x  
พฤหัสบดี  707:อัญชัญ707:อัญชัญ707:อัญชัญ707:อัญชัญ 707:อัญชัญ707:อัญชัญ707:อัญชัญ 
  ม.3/3:ว23201ม.3/3:ว23201ม.1/5:ว21201ม.1/5:ว21201 ม.1/4:ว21201ม.1/4:ว21201กก.ชุมนุม 
   x x x x  x x  
ศุกร์  707:อัญชัญ 707:อัญชัญ707:อัญชัญ     
  กก.สวดมนต์ ม.1/6:ว21201ม.1/6:ว21201     
     x x     

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229