รหัสครู:715:นางสาวศิริ เตียนพลกรัง

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 715:นางสาวศิริ เตียนพลกรัง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ   715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ
 Homeroomม.2/5:ง22101ม.5/4:ง30203ม.5/4:ง30203   กก.ลดเวลาเรียน ม.3/5กก.ลดเวลาเรียน ม.3/5PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x      
อังคาร 715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ 715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ
 HomeroomPLC หัวหน้ากลุ่มสาระPLC หัวหน้ากลุ่มสาระม.5/6:ง30203ม.5/6:ง30203 ม.5/4:ง30203ม.2/6:ง22101ม.2/2:ง22101PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x x x 
พุธ 715:ศิริ  715:ศิริ715:ศิริ 715:ศิริ 715:ศิริ 
 Homeroom  ม.5/5:ง30203ม.5/5:ง30203 ม.2/4:ง22101 ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
     x x  x   
พฤหัสบดี 715:ศิริ     715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ 
 Homeroom     ม.5/6:ง30203ม.5/5:ง30203กก.ชุมนุม 
        x x  
ศุกร์ 715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ     715:ศิริ 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.2/3:ง22101     ม.2/1:ง22101 
    x      x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229