รหัสครู:715:นางสาวศิริ เตียนพลกรัง

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 715:นางสาวศิริ เตียนพลกรัง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  715:ศิริ  715:ศิริ  715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ
  ม.2/2:ง22101  ม.2/3:ง22101  ลดเวลาเรียน ม.2/5ลดเวลาเรียน ม.2/5PLC กลุ่มสาระฯ
   x   x     
อังคาร  715:ศิริ715:ศิริ    715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ
  ม.5/5:ง30203ม.2/4:ง22101    อาชีพ ม.2/5อาชีพ ม.2/5PLC กลุ่มสาระฯ
   x x       
พุธ        715:ศิริ715:ศิริ 
        ม.2/5:ง22101ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
         x  
พฤหัสบดี    715:ศิริ715:ศิริ 715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ 
    ม.5/5:ง30203ม.5/5:ง30203 ม.5/4:ง30203ม.5/4:ง30203กก.ชุมนุม 
     x x  x x  
ศุกร์  715:ศิริ    715:ศิริ715:ศิริ715:ศิริ 
  กก.สวดมนต์    ม.5/4:ง30203ม.2/1:ง22101ม.2/5:ก22902 
        x x x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229