รหัสครู:812:นางสาวณิชนันทน์ ใจสูงเนิน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 812:นางสาวณิชนันทน์ ใจสูงเนิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์ 812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์
  ม.6/5:อ33101ม.6/3:อ33101ม.6/4:อ33101ม.6/1:อ33101 ม.1/3:อ21101ลดเวลาเรียน ม.3/3ลดเวลาเรียน ม.3/3PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x   
อังคาร   812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์  812:ณิชนันทน์ 812:ณิชนันทน์
   ม.6/2:อ33101ม.6/1:อ33101ม.6/4:อ33101  ม.6/3:อ33101 PLC กลุ่มสาระฯ
    x x x   x  
พุธ  812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์       
  PLC หัวหน้าระดับม.1/3:อ21101       
    x       
พฤหัสบดี  812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์ 812:ณิชนันทน์  812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์
  ม.6/2:อ33101ม.6/6:อ33101 ม.6/5:อ33101  ม.1/3:อ21101กก.ชุมนุมม.6/2:ก33903
   x x  x   x  x
ศุกร์  812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์       
  กก.สวดมนต์ม.6/6:อ33101       
    x       

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229