เอกสาร ปพ. 5

ชั้น ม.1/1

ชั้น ม.1/2

ชั้น ม.1/3

ชั้น ม.1/4

ชั้น ม.1/5

ชั้น ม.1/6

 

 

ปรับรายชื่อตามระบบ SGS ณ วันที่23 กันยายน 2566

 

ดาวน์โหลด ปพ. 5 ฟอร์มเปล่า

สรุป การเช็คคาบเรียนจากระบบ

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

โหลดไฟล์ตามชั้นที่สอน จากนั้นเปิดไฟล์แล้วเลือกรายวิชา ตรวจสอบจำนวนร้อยละการมาเรียน ขาดเรียน

สาระสำคัญ /คำอธิบายรายวิชา / จุดประสงค์