ย้อนกลับ ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ T:Homeroom707:อัญชัญ707:อัญชัญ316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์T:พักเที่ยง204:ลดาวัลย์T:กก.ลดเวลาเรียนT:กก.ลดเวลาเรียน 
 m1r01ว21201ว21201ว21101ว21101m1r01ค21101m1r01m1r01 
        ครูชัยพฤกษ์ครูชัยพฤกษ์ 
อังคาร T:Homeroom508:ทรงวุฒิ113:พิชญาภา413:วัชรกร814:นาฏอนงค์T:พักเที่ยง322:เพลินใจT:อาชีพระยะสั้นT:อาชีพระยะสั้น 
 m1r01พ21101ท21101ส20231อ21101m1r01ว21103m1r01m1r01 
       R124ครูธิดารัตน์ครูธิดารัตน์ 
พุธ T:Homeroom409:เชิดเกียรติ204:ลดาวัลย์113:พิชญาภา602:จีระภาT:พักเที่ยง316:ชัยพฤกษ์416:เบญจมาศT:ลส.-นน./ก.สาธารณปร 
 m1r01ส21103ค21101ท21101ง21101m1r01ว21101ส21101m1r01 
           
พฤหัสบดี T:Homeroom607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ416:เบญจมาศ204:ลดาวัลย์T:พักเที่ยง814:นาฏอนงค์866:NimaT:กก.ชุมนุม 
 m1r01ศ21101ศ21101ส21101ค21101m1r01อ21101อ21201m1r01 
  R416R416       
ศุกร์ T:HomeroomT:กก.สวดมนต์451:ธิดารัตน์814:นาฏอนงค์113:พิชญาภาT:พักเที่ยง416:เบญจมาศ551:จาตุรนต์864:วิรัญญา 
 m1r01m1r01ก21902อ21101ท21101m1r01ส21101พ21102จ21201 
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229