ย้อนกลับ ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ T:Homeroom322:เพลินใจ322:เพลินใจ319:สโรชา319:สโรชาT:พักเที่ยง210:ธนพล311:ลมัย311:ลมัย901:เพ็ญนภา
 m4r01ว31102ว31281ว31241ว31241m4r01ค31201ว31221ว31221ก31902
    R211R211     
อังคาร T:Homeroom319:สโรชา319:สโรชา308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือนT:พักเที่ยง608:ปานชนก109:สุชาติ210:ธนพล210:ธนพล
 m4r01ว31101ว31101ว31201ว31201m4r01ศ31101ท31101ค31203ค31203
  R225R225       
พุธ T:Homeroom210:ธนพล210:ธนพล109:สุชาติ311:ลมัยT:พักเที่ยง417:นฤมล551:จาตุรนต์507:ชนะ319:สโรชา
 m4r01ค31201ค31201ท31101ว31221m4r01ส31103พ31101พ31201ว31243
           
พฤหัสบดี T:Homeroom413:วัชรกร319:สโรชา308:รุ่งเดือน814:นาฏอนงค์T:พักเที่ยง210:ธนพล714:อรปวีณ์T:กก.ชุมนุม319:สโรชา
 m4r01ส31101ว31241ว31201อ31101m4r01ค31101ง31101m4r01ว31243
   R225       
ศุกร์ T:HomeroomT:กก.สวดมนต์417:นฤมล865:บุษกร210:ธนพลT:พักเที่ยง814:นาฏอนงค์413:วัชรกร863:Mohan 319:สโรชา
 m4r01m4r01ส30231จ31201ค31101m4r01อ31101ส31101อ31201ก31903
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229