ย้อนกลับ ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ T:Homeroom717:ศาสตรา717:ศาสตรา317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์ T:พักเที่ยง813:ณกรกมล863:Mohan 609:ทรงพล 
 m5r01ว32102I30201ว32201ว32201m5r01อ32101อ32201ศ32101 
           
อังคาร T:Homeroom211:พิมพ์ชนก551:จาตุรนต์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์T:พักเที่ยง114:ธาราทิพย์415:สุกัญญา865:บุษกร717:ศาสตรา
 m5r01ค32101พ32101ว32221ว32221m5r01ท32101ส30233จ32201I30201
           
พุธ T:Homeroom317:วัชรินทร์ 415:สุกัญญา319:สโรชา319:สโรชาT:พักเที่ยง311:ลมัย311:ลมัย813:ณกรกมล213:นัทฑริกา
 m5r01ว32201ส32101ว32241ว32241m5r01ว32101ว32101อ32101ว30202
    RBIORBIO     
พฤหัสบดี T:Homeroom211:พิมพ์ชนก114:ธาราทิพย์415:สุกัญญา210:ธนพลT:พักเที่ยง212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์T:กก.ชุมนุม901:เพ็ญนภา
 m5r01ค32101ท32101ส32103ค32201m5r01ค32203ค32203m5r01ก32902
           
ศุกร์ T:HomeroomT:กก.สวดมนต์319:สโรชา506:ยุทธภัณฑ์312:ดวงรัตน์T:พักเที่ยง210:ธนพล210:ธนพล415:สุกัญญา212:ภูรินทร์
 m5r01m5r01ว32241พ32201ว32221m5r01ค32201ค32201ส32101ก32903
   R228       

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229