ย้อนกลับ ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ T:Homeroom212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์607:พีรณัฐ812:ณิชนันทน์T:พักเที่ยง403:ปนัดดา866:Nima317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์
 m6r01ค33201ค33201ศ33101อ33101m6r01ส33101อ33201ว33203ว33203
    R416      
อังคาร T:Homeroom212:ภูรินทร์508:ทรงวุฒิ812:ณิชนันทน์109:สุชาติT:พักเที่ยง317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์ 312:ดวงรัตน์ 
 m6r01ค33101พ33101อ33101ท33101m6r01ว33201ว33201ว33221 
           
พุธ T:Homeroom212:ภูรินทร์864:วิรัญญา315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์T:พักเที่ยง320:วรรณรท320:วรรณรท866:Nima901:เพ็ญนภา
 m6r01ค33201จ33201ว33281ว33281m6r01ว33241ว33241อ33201ก33902
       R225R225  
พฤหัสบดี T:Homeroom317:วัชรินทร์ 109:สุชาติ312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์T:พักเที่ยง716:ธารินี716:ธารินีT:กก.ชุมนุม210:ธนพล
 m6r01ว33201ท33101ว33221ว33221m6r01ง33101ง33101m6r01ก33903
           
ศุกร์ T:HomeroomT:กก.สวดมนต์320:วรรณรท308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือนT:พักเที่ยง506:ยุทธภัณฑ์403:ปนัดดา212:ภูรินทร์ 
 m6r01m6r01ว33241ว33261ว33261m6r01พ33201ส33101ค33101 
   RBIO       

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229