ย้อนกลับ ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6
ตรวจสอบรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ประเภทวิชา
คาบ/สัปดาห์
รหัสครูผู้สอน
ชื่อครูผู้สอน
หมายเหตุ
ภาษาไทยท21101ภาษาไทยพื้นฐาน3113นางสาวพิชญาภา ภาษาสุข 
คณิตศาสตร์ค21101คณิตศาสตร์พื้นฐาน3204นางสาวลดาวัลย์ เกษมอมรกุล 
วิทยาศาสตร์ว21101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3316นายชัยพฤกษ์ ลือสัตย์ 
วิทยาศาสตร์ว21103วิทยาการคำนวณพื้นฐาน1322นางสาวเพลินใจ วิริยะ 
วิทยาศาสตร์ว21103วิทยาการคำนวณพื้นฐาน1707นางอัญชัญ งามสูงเนินขาด 1 คาบ
วิทยาศาสตร์ว21201คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพิ่มเติม2707นางอัญชัญ งามสูงเนิน 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส20231หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม1413นายวัชรกร อุณาพรหม 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส21101สังคมศึกษาพื้นฐาน3416นางสาวเบญจมาศ มาลานนท์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส21103ประวัติศาสตร์พื้นฐาน1409นายเชิดเกียรติ นาดี 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ21101สุขศึกษาพื้นฐาน1508นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์ 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ21102พลศึกษาพื้นฐาน1551นายจาตุรนต์ ขวัญมี 
ศิลปะศ21101ศิลปะพื้นฐาน2607นายพีรณัฐ ชิดสุข 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง21101การงานอาชีพพื้นฐาน1602นางจีระภา สุขภิรมย์ 
ภาษาต่างประเทศจ21201ภาษาจีนเบื้องต้น 1เพิ่มเติม1864นางสาววิรัญญา ล้อมกระโทก 
ภาษาต่างประเทศอ21101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3814นางสาวนาฏอนงค์ เกียะขุนทด 
ภาษาต่างประเทศอ21201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1เพิ่มเติม1860Mr.Kinley Tsheringขาด 1 คาบ
ภาษาต่างประเทศอ21201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1เพิ่มเติม1866Mr.Nima Phurba 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก21902กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม1451นางสาวธิดารัตน์ จ่าพันดุง 

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229