ย้อนกลับ ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
ตรวจสอบรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ประเภทวิชา
คาบ/สัปดาห์
รหัสครูผู้สอน
ชื่อครูผู้สอน
หมายเหตุ
ภาษาไทยท23101ภาษาไทยพื้นฐาน3115นางสาวสุนิษฐา พาขุนทด 
คณิตศาสตร์ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน3213นางสาวนัทฑริกา บำเพ็ญพงษ์ 
วิทยาศาสตร์ว23101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3321นางสาวปฐมาพร ปั่นสันเทียะ 
วิทยาศาสตร์ว23103วิทยาการคำนวณพื้นฐาน1717นายศาสตรา ศรีสุเพชรกุลขาด 1 คาบ
วิทยาศาสตร์ว23103วิทยาการคำนวณพื้นฐาน1322นางสาวเพลินใจ วิริยะ 
วิทยาศาสตร์ว23201โปรแกรม Scratchเพิ่มเติม2717นายศาสตรา ศรีสุเพชรกุล 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส20235หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม1409นายเชิดเกียรติ นาดี 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส23101สังคมศึกษาพื้นฐาน3405นางพิมพ์ชณัฐ พลเยี่ยม 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส23103ประวัติศาสตร์พื้นฐาน1417นางนฤมล รัตนานุสรณ์ 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ23101สุขศึกษาพื้นฐาน1507นายชนะ แสงจันทร์งาม 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ23102พลศึกษาพื้นฐาน1508นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์ 
ศิลปะศ23101ศิลปะพื้นฐาน2609นายทรงพล สายแวว 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง23101การงานอาชีพพื้นฐาน1714นางสาวอรปวีณ์ ตั้งแต่ง 
ภาษาต่างประเทศจ23201ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1เพิ่มเติม1865นางสาวบุษกร ศรีสุพรรณราช 
ภาษาต่างประเทศอ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3815นางสาวศิรินภา ดีจันทึก 
ภาษาต่างประเทศอ23201ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1เพิ่มเติม1863Mr.Mohan Bdr Gurung 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก23902กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม1901นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน 

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229