ย้อนกลับ ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6
ตรวจสอบรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ประเภทวิชา
คาบ/สัปดาห์
รหัสครูผู้สอน
ชื่อครูผู้สอน
หมายเหตุ
ภาษาไทยท33101ภาษาไทยพื้นฐาน2109นางสุชาติ โมสูงเนิน 
คณิตศาสตร์ค33101คณิตศาสตร์พื้นฐาน2212นายภูรินทร์ ยิ่งใจกล้า 
คณิตศาสตร์ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5เพิ่มเติม3212นายภูรินทร์ ยิ่งใจกล้า 
วิทยาศาสตร์ว33201ฟิสิกส์เพิ่มเติม3317นายวัชรินทร์ ซอมขุนทด 
วิทยาศาสตร์ว33203ปฏิบัติการฟิสิกส์เพิ่มเติม2317นายวัชรินทร์ ซอมขุนทด 
วิทยาศาสตร์ว33221เคมีเพิ่มเติม3312นางดวงรัตน์ ลอยฟู 
วิทยาศาสตร์ว33241ชีววิทยาเพิ่มเติม3320นางสาววรรณรท หงษ์ประสิทธิ์ 
วิทยาศาสตร์ว33261โลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม2308นางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน 
วิทยาศาสตร์ว33281วิทยาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม2315นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส33101สังคมศึกษาพื้นฐาน2403นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ33101สุขศึกษาพื้นฐาน1508นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์ 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ33201แฮนด์บอลเพิ่มเติม1506นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง 
ศิลปะศ33101ศิลปะพื้นฐาน1607นายพีรณัฐ ชิดสุข 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง33101การงานอาชีพพื้นฐาน2716นางธารินี อยู่มาก 
ภาษาต่างประเทศจ33201ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3เพิ่มเติม1864นางสาววิรัญญา ล้อมกระโทก 
ภาษาต่างประเทศอ33101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2812นางสาวณิชนันทน์ ใจสูงเนิน 
ภาษาต่างประเทศอ33201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5เพิ่มเติม2860Mr.Kinley Tsheringขาด 2 คาบ
ภาษาต่างประเทศอ33201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5เพิ่มเติม2866Mr.Nima Phurba 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก33902กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม1901นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก33903กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/กิจกรกิจกรรม1210นายธนพล ชินอ่อน 

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229