รหัสครู:114:นางสาวธาราทิพย์ ทรวงดอน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 114:นางสาวธาราทิพย์ ทรวงดอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 114:ธาราทิพย์ 114:ธาราทิพย์   114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์
 Homeroom ม.5/5:ท32101   ม.5/6:ท32101กก.ลดเวลาเรียน ม.3/2กก.ลดเวลาเรียน ม.3/2PLC กลุ่มสาระฯ
    x    x   
อังคาร 114:ธาราทิพย์ 114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์ 114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์ 114:ธาราทิพย์
 Homeroom ม.5/2:ท32101ม.5/3:ท32101ม.5/4:ท32201 ม.5/6:ท32101ม.5/5:ท32201 PLC กลุ่มสาระฯ
    x x x  x x  
พุธ 114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์    114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์ 
 Homeroomม.5/5:ท32201ม.5/6:ท32201    ม.5/4:ท32101ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x     x  
พฤหัสบดี 114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์ 114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์ 
 Homeroomม.5/2:ท32101ม.5/1:ท32101ม.5/4:ท32101ม.5/6:ท32201 ม.5/5:ท32101ม.5/3:ท32101กก.ชุมนุม 
   x x x x  x x  
ศุกร์ 114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์ 114:ธาราทิพย์     
 Homeroomกก.ชุมนุมม.5/1:ท32101 ม.5/4:ท32201     
    x  x     

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229