รหัสครู:319:นางสาวสโรชา เตียงช่างรัมย์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 319:นางสาวสโรชา เตียงช่างรัมย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 319:สโรชา319:สโรชา319:สโรชา319:สโรชา319:สโรชา    319:สโรชา
 Homeroomม.4/3:ว31241ม.4/3:ว31241ม.4/1:ว31241ม.4/1:ว31241    PLC กลุ่มสาระฯ
   RBIO RBIO R211 R211     
อังคาร 319:สโรชา319:สโรชา319:สโรชา319:สโรชา319:สโรชา 319:สโรชา319:สโรชา 319:สโรชา
 Homeroomม.4/1:ว31101ม.4/1:ว311014/5 ข4/5 ข ม.4/2:ว31241ม.4/2:ว31241 PLC กลุ่มสาระฯ
   R225 R225    RBIO RBIO  
พุธ 319:สโรชา319:สโรชา319:สโรชา319:สโรชา319:สโรชา 319:สโรชา319:สโรชา 319:สโรชา
 Homeroomม.5/2:ว32241ม.5/2:ว32241ม.5/1:ว32241ม.5/1:ว32241 ม.5/3:ว32241ม.5/3:ว32241 ม.4/1:ว31243
   RBIO RBIO RBIO RBIO  RBIO RBIO  x
พฤหัสบดี 319:สโรชา319:สโรชา319:สโรชา319:สโรชา    319:สโรชา319:สโรชา
 Homeroomม.4/2:ว31241ม.4/1:ว31241ม.4/3:ว31241    กก.ชุมนุมม.4/1:ว31243
   R225 R225 R225      x
ศุกร์ 319:สโรชา319:สโรชา319:สโรชา    319:สโรชา319:สโรชา319:สโรชา
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.5/1:ว32241    ม.5/2:ว32241ม.5/3:ว32241ม.4/1:ก31903
    R228     RBIO RBIO x

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229