รหัสครู:405:นางพิมพ์ชณัฐ พลเยี่ยม

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 405:นางพิมพ์ชณัฐ พลเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ 405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ 405:พิมพ์ชณัฐ
  ม.4/4:ส31201ม.4/5:ส31201ม.3/5:ส23101ม.3/4:ส23101 ม.3/1:ส231014/5 ข PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x   
อังคาร  405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ 405:พิมพ์ชณัฐ  405:พิมพ์ชณัฐ
  PLC หัวหน้ากลุ่มสาระPLC หัวหน้ากลุ่มสาระม.3/5:ส23101ม.3/3:ส23101 ม.3/2:ส23101  PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x   
พุธ  405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ    405:พิมพ์ชณัฐ 
  ม.3/5:ส23101ม.3/4:ส23101ม.3/3:ส23101    4/5 ข 
   x x x      
พฤหัสบดี  405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ  405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ 
  ม.3/1:ส23101ม.3/2:ส23101ม.4/5:ส31201  ม.3/3:ส23101ม.4/4:ส31201กก.ชุมนุม 
   x x x   x x  
ศุกร์  405:พิมพ์ชณัฐ 405:พิมพ์ชณัฐ  405:พิมพ์ชณัฐ 405:พิมพ์ชณัฐ 
  กก.สวดมนต์ ม.3/1:ส23101  ม.3/4:ส23101 ม.3/2:ส23101 
     x   x  x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229